back to top

Copyright © 2023 ZHP. All rights reserved. The World Scout Emblem is a registered trademark reserved by the World Scout Bureau, Inc.

Koncept
na 2027

ceremonia_zakoczenia_zlot_18_-3-scaled_2

JAMBOREE

Obserwując współczesne trendy w społeczeństwie, edukacji i rozwoju, chcemy stworzyć Program Edukacyjny Jamboree, opierający się na trzech motywach tematycznych: Ty, Ty i inni ludzie, Ty i świat. Na tych filarach chcemy zbudować wartościowy i atrakcyjny program, który będzie odpowiadał zarówno na potrzeby świata, jak i młodych ludzi. Chcemy dać skautom i skautkom przestrzeń do bycia iskrami oraz do dzielnego działania. Dodatkowo, aby odpowiedzieć na realne potrzeby młodych ludzi, pragniemy, by wzięli oni aktywny udział we współtworzeniu programu Jamboree.

UCZESTNICY

Uczestnicy i uczestniczki Jamboree będą więc częścią przemyślanego i dostosowanego do ich potrzeb i aspiracji programu, który wierny będzie celom, zasadom i metodzie skautowej.

Chcemy stworzyć program, który będzie inspiracją dla uczestniczek i uczestników oraz zachęcić ich do lepszego poznania siebie. Każda zmiana rozpoczyna się od nas samych. Dlatego pragniemy, aby młodzi ludzie zmieniali świat, zaczynając od siebie.

ŚWIĘTOWANIE 120. ROCZNICY DZIAŁANOŚCI SKAUTINGU

Ważnym punktem programu Jamboree będzie Dzień Przyjaźni, który przypada na 1 sierpnia 2027 roku i obchodzony będzie w ramach 120 rocznicy działalności skautingu na świecie. Ten dzień będzie okazją do wspólnego świętowania naszej bogatej historii i pokazania skautom i skautkom, że są częścią wielkiej, odważnej międzynarodowej społeczności.

PROGRAM

Program 26. Światowego Jamboree Skautowego stanie się dla młodych ludzi źródłem energii, nowych pomysłów i motywacji do działania. Będzie także przestrzenią do wymiany doświadczeń, dzielenia się swoimi przemyśleniami, tworzenia nowych idei oraz zawierania przyjaźni na całe życie. Międzynarodowe spotkanie pozwoli skautkom i skautkom z całego świata uwrażliwić się na problemy innych i spojrzeć na otaczający ich świat z różnych, często dotąd nieznanych perspektyw.

Group 16
Od odkrywania wyzwań środowiskowych i ich społecznych implikacji, poprzez potwierdzanie naszego zaangażowania na rzecz pokoju między narodami, jedności ruchu harcerskiego i wspólnej odpowiedzialności za ludzi i Ziemię w duchu solidarności, po zrozumienie różnorodności świata i odnalezienie siebie -saldo. Chcemy tworzyć nasz program w sposób inspirujący dla jego uczestników i zachęcający do lepszego poznania siebie, nie zapominając o zabawie i radości z przygód na świeżym powietrzu.

WSZYSTKIE ELEMENTY PROGRAMU JAMBOREE SĄ PROWADZONE ZGODNIE Z METODĄ SKAUTOWĄ

i są częścią wizji skautingu jako ruchu mającego na celu wzmocnienie świadomości wpływu na otaczający świat.

life balance

Możliwość odkrycia, w czym jest ktoś dobry, jakie są jego mocne i słabe strony, predyspozycje i potencjał w różnych dziedzinach nauki i sztuki. Inspirujące warsztaty mające na celu zachęcenie do odkrywania różnych pasji i poznawania różnych zawodów: z jednej strony nauka umiejętności praktycznych (rękodzieło artystyczne, rzemiosło), z drugiej – umiejętności miękkich (zarządzanie, planowanie) organizowane we współpracy z ekspertami, ośrodki akademickie, jednostki edukacyjne uczące określonych zawodów i rzemiosł.
ZHP_WSJ19_Kontygent_PL_Konrad_Kmieć-9724
ZHP_WSJ19_Kontygent_PL_Konrad_Kmieć-9866

WODA

Przezwyciężanie słabości, wzmacnianie pewności siebie i przeżycie niesamowitej przygody – to właśnie czeka na uczestników Jamboree. Emocji i wysiłku fizycznego dostarczyć może uprawianie sportów wodnych i uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez przystań (m.in. rowerki wodne, kajakarstwo, żeglarstwo). Gry i zajęcia sportowe odbywać się będą także na piaszczystych plażach Wyspy Sobieszewskiej. Każdy znajdzie coś dla siebie!

PLANETA I EKOLOGIA

Rozwój społeczny i intelektualny jest bardzo ważny dla młodych ludzi, dlatego działania uczestników Światowego Jamboree Skautowego 2027 koncentrować się będą się na kwestiach globalnych (takich jak ochrona środowiska, nierówności społeczne, ubóstwo, ekonomia, pokój itp.). Tematy te zostaną poruszone przy współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi oraz, oczywiście, skautami z całego świata. Skauci będą podejmować działania w zakresie nowoczesnych technologii, korzystania z odnawialnych źródeł egergii, badania mechanizmów ekonomii i prowadzenia rozsądnej gospodarki i przedsiębiorczości. Dowiedzą się między innymi jak założyć własny biznes, zarządzać zasobami, czy zwiększyć wydajność produkcji.

Dron_Wyspa_Sobieszewska_Fot.Konrad_Kmieć-53
2027_3ZHP_WSJ19_Kontygent_PL_Konrad_Kmieć-0818-scaled_2

RÓŻNORODNOŚĆ

Podczas Światowego Jamboree Skautowego zwrócimy także uwagę rozwój duchowy i intelektualny uczestników. Wspólnie będą budować świadomość różnorodności kulturowej i religijnej oraz uczyć się szacunku dla innych bez względu na wiarę, kolor skóry, czy płeć. Podejmować będziemy także działania mające na celu odkrywanie kultur (język, tradycje, stroje regionalne, kuchnia itp.) oraz wierzeń i religii z całego świata. Program Jamboree 2027 rozszerzony będzie o ofertę warsztatów z etyki i tolerancji oraz zagadnień współistnienia ekumenicznego.

SŁUŻBA I OBOZOWANIE

Światowe Jamboree Skautowe 2027 to szansa na zaprezentowanie naszego regionu, a także umożliwienie uczestnikom aktywnego odkrycia niesamowitego dziedzictwa Pomorza wraz z historią i wymiarami kulturowymi typowymi dla Młodej Europy (tj. Europy Środkowej i Wschodniej oraz Eurazji). Skauci zaangażują się w działania na rzecz lokalnych społeczności. Uczestnicy zapoznają się z sytuacją społeczno-ekonomiczną na danym obszarze i będą pełnić służbę w ramach trzech kluczowych obszarów inspirowanych „Agendą ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”: Ludzie (wspieranie osób starszych, dzieci, osób niepełnosprawnych), Planeta (ochrona środowiska, przyrody i kultury), Pokój (akcje społeczne, kampanie).

team5_zwiad-zlot-kadry_Martyna-Kowacka-21-scaled_2
Group 16
connection_to_the_mainland1_Weronika_Małachowska_ZHP_201808102368-scaled_2

ODKRYWAJ GDAŃSK

Poznanie historii i dziedzictwa kulturowego Gdańska i Polski dostarczy uczestnikom niesamowitych wrażeń i wspomnień. Podczas gier miejskich przygotowanych przez harcerzy i wolontariuszy, skauci będą odkrywać Gdańsk razem z jego wielokulturowym dziedzictwem. Przechodząc jedną z kilkunastu tras tematycznych uczestnicy Jamboree spojrzą na miasto wolności z innej, nieznanej dotąd perspektywy.

Na Wyspie Sobieszewskiej natomiast skauci będą mogli rozwijać sprawność fizyczną uprawiając sporty wodne, a także podziwiać uroki naturalnej plaży.

programme1_ZHP_WSJ19_Kontygent_PL_Konrad_Kmieć-3072

INNE DZIAŁANIA I PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

Ramy innych działań uzupełni angażujący program Plazy, a w szczególności tzw. Światowego Centrum Skautowego, tworzonych wspólnie z kontyngentami reprezentującymi różne kraje. Ponadto wieś słowiańska o wspólnych tradycjach i obyczajach Europy Środkowej i Eurazji, wieś ekologiczna, różnorodność oferty programowej Hubów i Podobozów zachęcająca do wewnętrznej refleksji i integracji i nie tylko.